Bluespotstor 531

5000 km veje under vand

Klimaforandringerne er i gang, uanset om de er menneskeskabte eller ej, og hyppig ekstremregn og stigende havniveau vil blive hverdag i fremtiden.

Bluespotstor -250Infrastrukturen i Danmark vil blive påvirket – både ved kysten og inde i landet – og uanset om terrænet ligger lavt eller højt.

Det skyldes, at Danmark er fladt samtidigt med, at grundvandet i Danmark ligger højt. Klimaeksperter forudser, at vandet over jorden vil opføre sig uregerligt, men det for intet at regne mod, hvordan vandet under jorden gebærder sig. Hvordan grundvandet opfører sig det enkelte sted afhænger mere af forløb og huller i det underliggende lerlag end af, hvordan overfladen bugter sig i bakke og dal.

Grontmijs geologer, geoteknikere og vejeksperter har kortlagt undergrunden og konsekvenserne af kommende såkaldte ”blue spots” i Slagelse Kommune. Resultaterne fra disse undersøgelser samt tidligere undersøgelser i Esbjerg, Vejen og Vardeområdet er nu blevet ”ganget op” og justeret med informationer om undergrunden i øvrige dele af landet. Konsekvenserne af stigende regnintensitet i kombination med stigende havniveau er ganske dramatiske for landets vejinfrastruktur. Konklusionerne på Grontmijs arbejde ses her nedenfor i ti punkter:

20.000 blue spots på vejene
1. Der vil opstå oversvømmede områder på vejnettet (blue spots), som samlet set vil berøre knap 20.000 vejstrækninger – fordelt på offentlige og private veje.

2. Blue spots vil optræde i både byområder og på landet og både langs kysterne og i højtliggende områder.

3. I første omgang vil en lang række vejstrækninger blive berørt af effekten af den såkaldte ekstremregn, der skaber pludselige lokale oversvømmelser, som kan erodere veje, broer og bygværker.

4. Ca. 5000 km offentlig vej forventes at blive berørt. Disse veje må i fremtiden vedligeholdes mere intensivt, ombygges eller måske lukkes helt.

5. De forøgede årlige omkostninger til vedligeholdelse af offentlige veje og bygværker vil i gennemsnit udgøre ca. 138 mio. kr. I begyndelsen vil udgiftsstigningen være ca. 15 mio. kr. pr. år, men disse ekstraudgifter vokser, efterhånden som effekten af klimaændringerne sætter ind.

6. På et tidspunkt ender flere og flere veje med at blive permanent oversvømmet og må lukkes, hvorfor omkostningerne til vedligeholdelse af disse falder bort.

7. Denne beskedne nedgang i vedligeholdelsesudgifterne opvejes naturligvis langt fra af de øvrige samfundsmæssige omkostninger til fx omlægning af busruter, tidsspild i forbindelse med omvejskørsel mv. Omkostninger hertil er ikke taget i betragtning i denne screening. Det samme gælder omkostningerne til opretholdelse af private veje.

8. De længere omveje for trafikanterne og det øgede løbende vedligeholdelsesarbejde for at holde de offentlige veje intakte medfører årligt en ekstra udledning af CO2 på ca. 150.000 ton.

9. Som alternativ hertil kan kommunen i stedet vælge at ombygge vejnettet, så de permanente oversvømmelser undgås.

10. En ombygning vil beløbe sig til et engangsbeløb på mellem 14 og 28 mia. kr. afhængig af omfanget af nye bygværker, broer der må flyttes mv. En ombygning af samtlige udsatte steder vil føre til en engangsudledning på ca. 580.000 ton CO2, men vil til gengæld medføre, at den årlige ekstraudledning på ca. 150.000 ton som følge af ekstra vedligeholdelse og omvejskørsel falder bort.

Konsekvenserne for de enkelte kommuner vil være meget forskellige og afhænger af, hvordan de underliggende jordlag forløber. Grontmij foretager jordbundsscreeninger, så kommunerne kan kortlægge undergrunden og dermed forudsige, hvor fremtidens blue spots og oversvømmelser vil optræde. En screening giver kommunen mulighed for at forebygge, forstærke eller forhøje vejene de steder, hvor der før eller siden dukker et blue spot op. Samtidigt kan fremtidens vejnet planlægges, så vejene føres uden om de største blue spots.

Kontakt Jørn Riishede Kristiansen for yderligere information.

Bookmark and Share
Bluespotstor 226

KONTAKT

Jørn Riishede Kristiansen
Jørn Riishede Kristiansen
Salgschef
+45 8228 1470
JornRiishede.Kristiansen@grontmij.dk